KUD "Branko Cvetković" Beograd

 

KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO
« BRANKO CVETKOVIĆ » B E O G R A D

Kulturno-umetničko društvo « BRANKO CVETKOVIĆ » - Beograd osnovano je 1945goine. U svom 60-godišnjem postojanju Društvo je postalo vrhunski kolektiv-institucija- umetničkog značaja koje na vrhunskom umetničkom nivou reprezentuje našu zemlju širom sveta. U svojim redovima, kroz brojne sekcije Društva, prošlo je na hiljade mladih ljudi entuzijasta koji svojim kreativnim ostvarenjima iz raznih oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva rade na očuvanju i afirmaciji naše nacionalne kulture.

KUD « BRANKO CVETKOVIĆ» u svojim redovima okuplja preko 400 aktivnih članova koji su na scenama širom sveta dobili prestižna priznanja za visok umetnički nivo izvođenja programa. Na preko 7000 nastupa na domaćim i medjunarodnim scenama, pred oko sedam miliona gledalaca, brojne institucije međunarodnog značaja uvrstili su naše Društvo u prave AMBASADORE DOBRE VOLJE I KULTURE.

Osmišljenom organizacijom rada u sekcijama Društva, negovanjem naše nacionalne kulture i scenski pristup visokog nivoa izvođenja programa, doprineli su da KUD «BRANKO CVETKOVIĆ » postane član međunarodnih asocijacija za kulturu FISAIC,C.I.O.F i Saveza KUD-ova Beograda. Preko pola veka, članovi Društva su na našim i inostranim festivalima osvajali brojna priznanja u zemljama: Velikoj Britaniji, u Londonskom Albert Holu i Langolenu, u Italiji u Arecu, u Poljskoj u Bidgošću, Krakovu i Varsavi, u Italiji u Agui Terme, u Francuskoj u Dižonu, Šamberiju, Austriji u Kremsu i Špitalu, u Brazilu u Sao Paolu, u Libiji u Luci Misurati, zatim i mnogim gradovima Grčke, Mađarske, Španije,SSSR. Naša nacionalna kulturna blaga, kroz pesmu i igru, predstavili smo u zemljama širom Evrope : Francuskoj, Italiji, Španiji, Holandiji, Belgiji, Finskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Austriji, Rusiji, Danskoj, Norveškoj, Libiji ( Misurati), Turskoj, Portugaliji, SAD (Sao Paolo).

U vitrinama Društva danas se nalaze brojni trofeji i priznanja sa svih merdijana. Za izuzetne uspehe i zasluge za doprinos kulturnom napretku naše zemlje Predsedništvo SFRJ odlikovalo je 1966 god. KUD « BRANKO CVETKOVIĆ » ORDENOM ZASLUGE ZA NAROD SA SREBRNIM ZRACIMA. Za veliki uspeh na svetskom Festivalu folklora u Dižonu ( Francuska) Društvu je dodeljeno priznanje- bronzani ukrasni đerdan za osvojeno III mesto u Evropi.

Bogat repertoar Društva i svoje igračko i pevačko umeće članovi ispoljavaju sopstveni scenski umetnički izraz kroz sekcije:

FOLKLORNI ANSAMBL je izvođač izvornih autentičnih formi igranja i pevanja. Naše folklorno blago uz neznatne scenske adaptacije, sa raznih etno-područja Srbije ansambl igrom i pesmom dočarava lepotu igara. Autentični kostimi-narodne nošnje koje prate svaku igru i imaju bogatu ornamentiku suptilnih boja, dočaravaju publici visok igračko-scenski izraz.
KAMERNI HOR od svog osnivanja do danas u Društvu se neguje horska muzika čiji repertoar sadrži vrhunsku domaću i stranu horsku literaturu i obuhvata dela znamenite renesanse,barokne polifonije, duhovnu i svetovnu muziku.
NARODNI ORKESTAR kao stalni pratilac Folklornog ansambla orkestar Društva neguje i svoj sopstveni repertoar. Umetnički profil muziciranja Narodnog orkestra karakterišu i raznovrsni muzički instrumenti, od kojih su neki arhaičnog porekla, kao nap. « Tupan» - Goč, Frula, Daire.
GRUPA PEVAČA Bogatstvo naše zemlje, u pesmi i igri obrađuje se kroz repertoar i umetničku obradu narodnog pevanja, odabirom orginalnih narodnih pesama i obradom za grupno i solo pevanje.